تحلیل جامعه شناختی روابط بینابینی ویژگی های نسل چهارم منابع انسانی درمحیط کار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-11_162

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش تحلیل جامعه شناختی روابط بینابینی ویژگی های نسل چهارم منابع انسانی(نسل ضد) در محیط کار می باشد که با استفاده از روش ترکیبی(کیفی –کمی) تحلیل محتوای ادبیات موضوعی و خبرگان ویژگی های شاخص نسل چهارم منابع انسانی استخراخ سپس با تکنیک کمی) (FUZZY DEMATEL دیمتل فازی روابط بینابینی ویژگی های استخراج شده از حیث تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و همچنین روابط علی و معلولی بین مولفه ها سنجیده شده است. سیزده ویژگی برای نسل چهارم منابع انسانی استخراج که پس از تحلیل دیمتل فازی روابط بینابینی، متغیرهای بازخوردگرا و عملگرا بیشترین تاثیرگذاری بر سایر ویژگی های نسل چهارم منابع انسانی دارند و دو ویژگی ارتباط با رسانه های اجتماعی و عملگرا بودن نیز بیشترین تاثیر پذیری از سایر ویژگی ها را دارند.همچنین ویژگی بازخورد گرا ، عملگرا و ارتباط با رسانه های اجتماعی بیشترین تعامل با سایر ویژگی های نسل چهارم منابع انسانی دارند.سنجش روابط علت و معلولی بین متغییرها مشخص نمود که مولفه های دارای انتظارات بالا ، اتکاء به فناوری ، بارخوردگرا ، مهارت محور و عملگرا بعنوان پنج ویژگی علی مهم و کلیدی در مدیریت و رهبری نسل چهارم منابع انسانی می باشند

کلیدواژه ها:

نسل z ، نسل چهارم منابع انسانی ، منابع انسانی

نویسندگان

جواد اشرفی

دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت، واحد سیرجان ، دانشگاه آزاداسلامی، سیرجان، ایران

شمس السادات زاهدی

استاد گروه مدیریت، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

محمد منتظری

استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران