بررسی پیامدهای مادری و جنینی در مادران تحت بی دردی اسپاینال درمقایسه با گروه شاهد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 324

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ZMS-4-3_005

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: کاهش مناسب درد زایمانی، همواره یکی ا زمهمترین اهداف علم طب بوده است و درخواست تسکین درد لیبر از طرف بیمار، ضرورت کافی برای کاربرد روش های تسکین درد محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی پیامدهای مادری و جنینی مادرانی که تحت بی دردی اسپاینال قرار گرفته اند در مقایسه با گروه شاهد در دمادران مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان در سال ۱۳۹۸ طراحی شد. شیوه ی مطالعه: پژوهش حاضر به صورت موردی- شاهدی بود که بر روی ۲۰۰ زن باردار در سال ۱۳۹۸ انجام شد. زنان بارداری که معیارهای ورود به مطالعه داشتند به انتخاب متخصص بیهوشی، در گروه های زایمان بی درد (اسپینال) قرار گرفتند. گروه شاهد نیز با روش تصادفی ساده از بین افرادی انتخاب شدند که معیارهای ورود را دارا بوده ولی تمایلی به انجام زایمان بی درد نداشتند. دو گروه با استفاده از آزمون های آماری Kruskal-Wallis, ANOVA، رگرسیون خطی، Chi-Squared و Fisher's exact test مورد مقایسه قرار گرفتند. سطح معنی داری ۰/۰۵ درنظر گرفته شد. یافته ها: طول مراحل اول و دوم لیبر در گروه بدون مداخله، به صورت معنی داری کمتر از گروه های بی درد بود. در روش بی دردی مورد استفاده، تاثیرات منفی بر روی نوع زایمان، آپگار نوزاد نداشت و منجر به بروز عوارض در مادر در مرحله ی پس از زایمان نشد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که روش بی دردی اسپاینال، تاثیرات منفی بر پیامدهای مادری و نوزادی نداشت.

نویسندگان

لیدا مظفریان

گروه بیماری های زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

مریم رضوی

استادیار، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

رضوانه مشهدی

استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

علیرضا داشی پور

گروه آمار، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی واحد زاهدان، زاهدان، ایران