طراحی کارگاه آموزشی مهارت فرزندپروری مبتنی بر درک احساسات کودک و تعیین میزان اثربخشی آن بر ارتقاء سطح فرزندپروری مادران نوآموزان پسر پیش دبستانی ناحیه دو شهر یزد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 238

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEPP17_025

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر ، آموزش مهارت فرزندپروری مبتنی بر درک احساسات کودک و تعیین میزان اثربخشی آن بر ارتقاءسطح فرزندپروری مادران نوآموزان پسر پیش دبستانی ناحیه دو شهر یزد می باشد. تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه مادران پسران پیش دبستانی ناحیه دو شهر در سال ۱۳۹۴ بود.برای اجرای کارگاه آموزشی ، ۴۰ نفر از مادرانی که در نمونه پژوهش پایین ترین سطح فرزندپروری را داشتند به صورتتصادفی در دو گروه ۲۰ نفره آزمایش و گواه قرار داده شدند. سپس مادران گروه آزمایش به مدت نه جلسه در معرض مداخلهآموزش مهارت های درک احساسات کودکان به شیوه فعال به عنوان متغیر مستقل، جهت تعیین میزان تاثیر در سطح موفقیتفرزند پروری به عنوان متغیر وابسته قرار گرفتند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه فرزندپروری محقق ساخته با پایایی ۰/۸۶ وروایی مناسب بود. پکیج آموزشی کارگاه مهارت درک احساسات کودکان به صورت ۹ جلسه ۹۰ دقیقه ای برگزار شد. اطلاعاتبدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ۲۳ با روش تحلیل کواریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش مفاهیم مهارت فرزندپروری مبتنی بر درک عواطف کودک بر سطح فرزندپروری مادران فرزند پسر پیش دبستانی ناحیه دو شهر یزد تاثیر دارد (p<۰/۰۵).آموزش مفاهیم مهارت فرزندپروری مبتنی بر درک عواطف کودک بر تسهیل، تسریع ، عمق بخشی سطح فرزندپروری مادران فرزند پسر پیش دبستانی ناحیه دو شهر یزد موثر می باشد (p<۰/۰۵). پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی درک احساسات توسط مشاورین و روان شناسان به عنوان ضمن خدمت برای ارگان ها و ادارات مختلف به منظور ارتقاء فرزندپروری برگزار گردد.

نویسندگان

محبوبه قزوینی زاده

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

جلیل بهارستان

استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد