بررسی اثر ویسلا کانفوسا (Weissella confusa) بر ساختار روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SKU-16-1_010

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1401

چکیده مقاله:

مطالعات متعددی در سال های اخیر در رابطه با ارزیابی اثرات پروبیوتیک ها در ماهیان صورت گرفته است و اثرات مثبت آن ها بر پارامترهای مختلف ماهیان گزارش شده است. در این تحقیق اثر رژیم خوراکی حاوی باکتری ویسلا کانفوسا (Weissella confusa) بر ساختار روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بررسی گردید. بدین منظور ماهیان با میانگین وزنی ۲±۱۱۵ گرم به طور کاملا تصادفی در یک گروه شاهد و یک گروه تیمار با سه تکرار در مخازن توزیع شده و به ترتیب با دو جیره آزمایشی حاوی صفر و ۳گرم پودر باکتری ویسلا کانفوسا به ازای هر ۱۰ کیلوگرم غذا (شمارش باکتریایی CFU۱۰۷×۳ در گرم جیره غذایی) به مدت ۸ هفته تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش، نمونه های بافتی از قسمت های مختلف روده برداشت و در فرمالین ۱۰درصد ثابت شد. پس از آماده سازی بافتی، رنگ آمیزی مقاطع به کمک هماتوکسیلین-ائوزین صورت گرفت. نتایج نشان داد که پارامترهای مورفولوژی نظیر طول و عرض پرز در روده قدامی و خلفی گروه تیمار نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری داشته است (۰۵/۰P<). براساس نتایج بدست آمده پروبیوتیک ویسلا کانفوسا می تواند تاثیرات مثبت روی بافت روده داشته و منجر به افزایش سطح جذب آن در ماهی قزل آلای رنگین کمان گردد.

کلیدواژه ها:

ویسلا کانفوسا ، مورفولوژی ، روده ، قزل آلای رنگین کمان

نویسندگان

فاطمه کهیانی

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران.

شفیق شفیعی

استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران.

اسماعیل پیر علی خیر آبادی

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران.