بررسی رابطه سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی و فرسودگی شغلی با نقش تعدیل گر نگرش نسبت به بازنشستگی در معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 81

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNSMUMA01_122

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی و فرسودگی شغلی با نقش تعدیل گر نگرشنسبت به بازنشستگی در معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج بود. این تحقیق از نظر جمع آوری اطلاعات، میدانی و از نظر ماهیتاز نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی به شمار میآید. جامعه آمار این تحقیق شاملکلیه کارکنان معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج برابر با ۱۷۰ نفر بود. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس بود، بنابراین بر اساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری این تحقیق ۱۱۹ نفر است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تعیین میزان سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی از پرسشنامه واحدی و همکاران(۱۳۹۳) طبق نظریه اولدهام، جهت تعیین میزان فرسودگی شغلی پرسشنامه ۲۲ سوالی مسلش و برای تعیین میزان نگرشکارکنان نسبت به بازنشستگی از پرسشنامه محمدی و همکاران (۱۳۹۲) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ۲۴تجزیه و تحلیل شد. در بخش توصیفی تحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی استفاده شد و دربخش استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی بهره گرفته شد. یافته های این تحقیق نشان داد که سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی دارای رابطه مثبت و معنی داری با فرسودگی شغلی و ابعاد آن (خستگی عاطفی، مسخشخصیت و عدم کفایت شخصی) دارد. همچنین نتایج نشان دادکه که نگرش نسبت به بازنشستگی دارای رابطه مستقیم با فرسودگی شغلی است. در نهایت نتایج نشان داد که سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی تاثیر مثبت و معنی دارای با نقش تعدیل گر نگرش نسبت به بازنشستگی دارد.

کلیدواژه ها:

سکون زدگی ، پیشرفت شغلی ، فرسودگی شغلی و نگرش نسبت به بازنشستگی

نویسندگان

سیداحسان امیرحسینی

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

غلامعلی لطفی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، کارشناس تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

مهرزاد وفایی سی سخت

گروه تربیت بدنی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

ساره اسدالهی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیر تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس