بررسی روش های مناسب اقتصادی تصفیه و استفاده کشاورزی از پساب خاکستری درمناطق روستایی خراسان جنوبی (روش الکتروکواگولاسیون)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 79

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EICONF08_077

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1401

چکیده مقاله:

در این مطالعه از الکترو کوگولاسیون در مقیاس آزمایشگاهی به حجم ۳ لیتر و مجهز به ۶ الکترود از جنس آهن ، استیل و آلومینیوم، کهبه صورت مجزا در هر یک از انواع الکترود ، به منظور حذف COD ، کدورت و سختی از پساب خاکستری صورت گرفت. تاثیر جنسالکترود ، زمان تماس ۵ تا ۲۵ دقیقه و ول تاژ ۵ تا ۳۰ ولت مورد مطالعه قرار گرفت نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که در حالت بهینهیعنی ولتاژ ۳۰ ولت و زمان ماند ۱۰ دقیقه میزان حذف COD و کدورت در الکترود های آهن ، آلومینیوم و استیل به ترتیب ۹۱ ، ۹۰ و۶۷ بوده است که و در رابطه با کدورت استفاده از الکترود آهن نه تنها باعث کاهش کدورت نمی شود بلکه باعث افزایش آن می شود والکترود آلومینیوم و استیل در حالت بهینه یعنی ولتاژ ۳۰ ولت و زمان تماس ۱۰ دقیقه به ترتیب باعث کا هش کدورت از ۱۷.۱ به ۳.۵ و۳.۹ می شود و این فرایند قادر به حذف ۹۳.۲ % از سختی کل گردیده است که این راندمان حذف مربوط به ولتاژ ۲۰ ولت و زمان ماند۲۵ دقیقه توسط الکترود آهن بدست آمده است. نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر این می باشد که زمان تماس، ولتاژ و نوع الکترود تاثیربه سزایی در حذف COD ، کدورت و سختی کل دارند و می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که شاخص ها ی کیفیت آب خروجی از این پایلوت، با استانداردهای ایران به منظور استفاده مجدد جهت مصارف کشاورزی مناسب است. با توجه به بالاترین راندمان حذف CODمی توان اینگونه بیان کرد که الکترود آلومینیوم توانسته است میزان COD را به mg/l ۳۳ ،آهن به میزان mg/l ۴۵ و استیل بهمیزان mg/l ۱۹۹ کاهش دهد بنابر این با توجه به استاندارد های استفاده مجدد از پساب خاکستری در ایران، استفاده از الکترود هایآلومینیوم و آهن برای حذف COD مناسب می باشد. در رابطه با کدورت و در بهترین حالت مشاهده گردید که الکترود آلومینیوم میزانکدورت را از NTU ۱۷.۱ به NTU ۱.۲۵ و الکترود استیل میزان کدورت را به NTU ۰.۹ کاهش داده اند که هر دو الکترود توانسته اند درصد بالایی از کدورت را حذف کنند. اما الکترود آهن در این امر ناتوان بوده اس ت. در پایان در مورد حذف سختی می توان نتیجهگیری کرد که میزان حذف سختی کل بوسیله الکترو کوگولاسیون با الکترود آهن (راندمان حذف ۹۳.۹ %) و میزان حذف با الکترودآلومینیوم (راندمان حذف ۹۲.۷ %) عملکرد بهتری را نسبت به حذف توسط الکترود استیل (راندمان حذف ۸۵.۶۴ ) را داشته اند. با توجه بهراندمان حذف مواد آلی و همچنین براورد هزینه انجام شده پیشنهاد می شود در شرایطی که نیاز به درصد حذف بالایی از COD وسختی کل به همراه کمترین هزینه باشد از الکترود آهن استفاده شود

نویسندگان

مهران ملکی نیا

دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست گرایش آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

حمزه حسنی

دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست گرایش آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ، کارشناس مسول بهداشت محیط و حرفه ایشهرستان اشتهارد