فراتحلیل رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 119

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-10_121

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله به فراتحلیل رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی در تحقیقات داخلی و خارجی در یک بازه ی ۱۰ ساله (۲۰۱۰-۲۰۱۹ در تحقیقات خارجی و ۱۳۹۸-۱۳۸۹ در تحقیقات داخلی) پرداخته شده است. مهمترین هدف انجام فراتحلیل برای تحقیق حاضر، دستیابی به فهمی کلی از نتایج تحقیقات انجام شده درباره رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی از طریق بررسی نتایج تحقیقات پیشین بود. نتایج تحقیق، میانگین اندازه اثر در رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی در تحقیقات انجام شده را نشان داد به طوریکه میانگین اندازه اثر در رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی ۳۳/۰=d و ۳۱/۰=r به دست آمد که نشانگر میانگین تاثیر هویت قومی بر دلبستگی ملی در تحقیقات در حدود ۳۰ درصد بود.در این مقاله به فراتحلیل رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی در تحقیقات داخلی و خارجی در یک بازه ی ۱۰ ساله (۲۰۱۰-۲۰۱۹ در تحقیقات خارجی و ۱۳۹۸-۱۳۸۹ در تحقیقات داخلی) پرداخته شده است. مهمترین هدف انجام فراتحلیل برای تحقیق حاضر، دستیابی به فهمی کلی از نتایج تحقیقات انجام شده درباره رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی از طریق بررسی نتایج تحقیقات پیشین بود. نتایج تحقیق، میانگین اندازه اثر در رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی در تحقیقات انجام شده را نشان داد به طوریکه میانگین اندازه اثر در رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی ۳۳/۰=d و ۳۱/۰=r به دست آمد که نشانگر میانگین تاثیر هویت قومی بر دلبستگی ملی در تحقیقات در حدود ۳۰ درصد بود.

نویسندگان

لیلی لجمیری

گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فاطمه احمد بیگی

گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

زهرا صباغیان

استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران