افزایش انگیزه یادگیری هنرجویان رشته کامپیوتر با استفاده از روش آموزش معکوس در دوره آموزش مجازی و نیمه حضوری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA22_018

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به میزان تاثیر روش آموزش معکوس در دوره آموزش مجازی و نیمه حضوری، بر انگیزه یادگیری هنرجویان پایه دهم رشته تصویرسازی دیجیتالی هنرستان ساعی واقع در ناحیه ۲ اراک، در سال تحصیلی۹۹-۱۴۰۰ ۱۳، پرداخته است. این پژوهش با هدف ارتقای انگیزه یادگیری هنرجویان در شرایط بحرانی بیماری کوید ۱۹، به منظور یادگیری علوم، فنون و مهارتها به صورت کاربردی در جهت هدایت دانش آموزان، به سمت آینده تحصیلی و شغلی مفید و هدفمند، بارویکرد روحیه کارآفرینی، انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش۱۰ نفر بودند. مساله اصلی این هنرجویان در نیمه اول سال تحصیلی، نداشتن انگیزه کافی برای حضور در کلاسهای مجازی و نیمه حضوری، بی نظمی در کلاس، تعدد غیبتها و تاخیر ها، نمرات پایین کتبی و عملی، جدی نگرفتن کلاسهای مجازی، فعال نبودن و مشارک نداشتن در پرسش و پاسخهای کلاسی، نداشتن کتاب درسی برای دروس مهارتی، ارسال نکردن یا انجام ندادن به موقع تکالیف و شرکت نکردن در آزمونهای آنلاین بود. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه " مقیاس انگیزش تحصیلی والرند ) AMS ("، استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها با بررسی مقالات، متون و مشاوره با صاحب نظران و اساتید برجسته دانشگاه، نقد و تایید شد. ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاسهای آزمون انگیزش تحصیلی بین ۰/۸۳ تا ۰/۸۶ محاسبه شده است و ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی زیر مقیاس های آزمون انگیزش تحصیلی در فاصله یک ماه نیز بین ۰/۷۱ تا ۰/۸۳، گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمارتوصیفی فراوانی، درصد ، واریانس و انحراف معیار استاندارد، استفاده شده است. پس از اجرای راه حلها، برخی از مهم ترین یافته ها در پایان سال تحصیلی در مقایسه با نیمه اول سال به این شرح حاصل گردید: میانگین نمرات آزمون انگیزش تحصیلی هنرجویان در پایان سال تحصیلی نسبت به نیمه اول سال تحصیلی، از ۶۷ به ۸۱، واریانس از ۳۶ به ۵۷,۶ و انحراف معیار استاندارد از ۶ به ۷,۵۸ افزایش یافت. همچنین میانگین نمرات کتبی کلاس مورد پژوهش، از ۱۳,۵ به ۱۵ و میانگین نمرات عملی ایشان، از ۱۵,۴۵ به ۱۷,۳ افزایش داشته است که بیانگر پیشرفت تحصیلی هنرجویان است. نتایج حاصل از شاخصهای کیفی و کمی موفقیت طرح بیانگر آن است که، استفاده از روش تدریس معکوس توام با آموزش مجازی و نیمه حضوری، بر میزان انگیزه یادگیری هنرجویان تاثیر مثبت دارد. همچنین در نیمه دوم سال تحصیلی، غیبت ها و تاخیرها در کلاس های مجازی و حضوری کمتر شد و اکثر هنرجویان نسبت به ابتدای سال تحصیلی حضور فعال تری در کلاسهای مجازی داشتند، در آزمونهای آنلاین شرکت می نمودند و تکالیف را کامل تر و در مهلت مقرر شده ارسال می کردند.

نویسندگان

مریم شریفی

کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، هنر آموز کامپیوتر آموزش و پرورش ناحیه ۲ اراک، اراک، ایران.