ارزیابی تاثیر کارکردهای اطلاع رسانی،آموزشی و همبستگی فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی مطالعه موردی: سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 237

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESND-5-4_005

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

با توجه به فراگیر شدن استفاده عموم مردم از فضای مجازی و استفاده راحت از این تکنولوژی توسط افراد جامعه، مطالعه ابعاد مختلف فضای مجازی به منظور به کارگیری پتانسیل های آن در ترویج و توسعه فرهنگ زیست محیطی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر کارکردهای اطلاع رسانی، آموزشی و همبستگی فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی بود. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست بود که تعداد ۲۱۷ نفر نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از میان جامعه آماری انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات برای متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۳۹ گویه بود، استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن به تایید ۱۰ تن از متخصصین رسید و پایایی آن برای تمامی متغیرهای مورد بررسی بالاتر از ۰.۷ به دست آمد که در حد قابل قبولی می باشد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و رگرسیون در نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد که علاوه بر این که فضای مجازی بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیرگذار است، مولفه های آن شامل کارکردهای اطلاع رسانی،آموزشی و همبستگی نیز بر ترویج فرهنگ محیط زیستی تاثیرگذار است. بر اساس نتایج بدست آمده می توان پیشنهاد مشارکت هرچه بیشتر فعالان محیط زیست در قالب NGOها و فعالان فضای مجازی (جریان سازها) در ایران با دانشگاه ها به منظور تهیه برنامه های پر محتوا و ارزیابی هر ساله ی برنامه های فعلی فضای مجازی با نظرسنجی یا اعلام فراخوان به منظور گرفتن بازخورد از مردم داد.

کلیدواژه ها:

فضای مجازی ، کارکرد اطلاع رسانی فضای مجازی ، کارکرد آموزشی فضای مجازی ، کارکرد همبستگی فضای مجازی و ترویج فرهنگ محیط زیستی.

نویسندگان

طاهره نیک پور

علوم ارتباطات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران. ایران

علی اصغر کیا

علوم ارتباطات. دانشگاه علامه طباطبایی،تهران . ایران

محمدرضا رسولی

علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ی. تهران . ایران