بررسی مفهوم خلاقیت در کتاب های درسی مقطع متوسطه اول با روش تحلیل محتو ا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 23

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1752

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی مفهوم خلاقیت در کتاب های درسی مقطع متوسطه اول با روش تحلیل محتوا بود .جامعه آماری این تحقیق کلیه کتاب های مقطع متوسطه اول بود که با روش نمونه گیری هدفمند سه کتاب فرهنگ و هنر هفتم،هشتم و نهم از بین آنها انتخاب شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ و آزمون آماری خی دو تحلیل شدند. نتایج براسا سآزمون خی دو با p˂/۰۰۲ و df=۶ نشان میدهد بیشترین سهم پرورش خلاقیت در شاخصه شخصی و کمترین سهم آن در شاخصهانگیزشی میباشد پس با توجه به نتایج این آزمون که مقدار معناداری آزمون برای گروه کمتر از ۰.۰۵ بهدست آمد ، میتوان نتیجهگرفت که بین فراوانیهای گروه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی تفاوت بین فراوانیها از نظر آماری تایید میگردد و این بد ینمعناست که مجموعه کتاب های فرهنگ و هنر در مقطع متوسطه اول نتوانسته اند به میزان کافی در پرورش خلاقیت دانش آموزا نموفق باشند.

کلیدواژه ها:

انگیزه ، تحلیل محتوا ، خلاقیت ، کتاب فرهنگ و هنر.

نویسندگان

زهرا اسلامی

کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرا ن