اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی پر میزان تنظیم هیجانی دانشجویان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 20

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1074

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان تنظیم هیجانی دانشجویان بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش پژوهش نیمه آزمایشی دارای طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان شهر تهران در سال۱۴۰۱تشکیل داند. از میان آنها تعداد ۳۰ نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه ۱۵ نفر آزمایش و کنترل قرار داده شدند. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای، مراجعه به اسناد و مدارک و میدانی بوده است. در بخش میدانی پژوهش از مقیاس تنظیم هیجانی استفاده شد. گروه آزمایش تحت مداخله جلسه های آموزش مهارت های شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، قرار داده شدند. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. نتایج نشان داد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان تنظیم هیجانی دانشجویان، اثربخش بوده است.

کلیدواژه ها:

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ، تنظیم هیجانی ، دانشجویان ، تهران

نویسندگان

زهرا طاهری

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی