بررسی و ارزیابی توربین های بادی و نحوه مدلسازی اثرات اندرکنش خاک و سازه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_064

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

یکی از منابع پاک انرژی، باد است. تمایل به استفاده از این انرژی در قالب استفاده از توربین های بادی در دهه های اخیر در دنیا روندیصعودی داشته است. توربین های بادی منبع انرژی تجدید پذیر در سرتاسر آمریکا و در سراسر جهان هستند. مسئله اندرکنش خاک وسازه به عنوان یک پدیدهی تاثیرگذار بر رفتار سازهها در سالهای اخیر مورد توجه مهندسان سازه قرارگرفته است. بررسی تحقیقات حاکیاز این مطلب است که تاثیر پدیده اندرکنش بر پاسخ لرزه ای سازه در قیاس با پاسخ سازه پایه ثابت، بسته به خصوصیات خاک و سازهممکن است فزاینده یا کاهنده باشد. همچنین نوع خاک در بستر سازه در تحلیل، طراحی، ارزیابی و بهسازی ساختمان ها حائز اهمیتمی باشد بطوریکه در مراحل تحلیل و طراحی در نظر نگرفتن نوع خاک بستر در شرایط واقعی ساخت گاه سازه میتواند منجر به سطحعملکردی متفاوت با واقعیت شود. اثر اندرکنش خاک، سازه می تواند فرکانس طبیعی ساختار را بیش از حد نزدیک به فرکانس هایعملیاتی تغییر دهد و تقویت دینامیکی می تواند رخ دهد. بنابراین فرض بر این است که یک پایه برج ثابت در طراحی ممکن استمحافظه کارانه باشد؛ و ممکن است که تجزیه و تحلیل اندرکنش خاک- سازه لازم باشد. به عبارت دیگر، بر خلاف ساختارهای دیگر، طراحی پایه های توربین باد ممکن است به تنهایی از ظرفیت باربری خاک محدود نمی شود و می تواند به طور قابل توجهی با ویژگیهای دینامیکی توربین بادی تحت تاثیر قرار گیرد، بنابراین ملاحظه می شود که یک مدل قابل اطمینان برای تحلیل دینامیکی یک توربین بادی با لحاظ کردن اندرکنش خاک- سازه در یک منطقه لرزه خیز مورد نیاز است.طبق مطالعات منتشر شده برروی توربین های بادی در خشکی چنین مدلی که همزمان علاوه بر بررسی اثر اندرکنش خاک- سازه به تاثیر خاک تثبیت شده با آهک برروی خروجی ها نیز بپردازد، ارائه نشده است.

نویسندگان

شاهین شعبانی پور

دانشجوی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

مسعود ذبیحی سامانی

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

سیدعلیرضا میرحبیبی

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند،ایران