رابطه هوش معنوی با درگیری شغلی معلمان دوره اول متوسطه شهرستان سبزوار با نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 29

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF04_112

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی با درگیری شغلی معلمان دوره اول متوسطه شهرستانسبزوار با نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران(زن و مرد) در مقطع اول متوسطه شهرستان سبزوار در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به تعداد ۴۲۰ نفر تشکیل داده است که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۲۰۱ نفر بعنوان حجم نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. شیوه نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده بود؛ ابزارگردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه های هوش معنوی عبدالله زاده و همکاران((۱۳۸۷، پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (۲۰۰۲) و پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو (۱۹۸۲) بود. روایی این پرسشنامه ها بااستفاده از نظر استاد راهنما مورد بررسی قرار گرفت؛ پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب الفای کرونباخ ۰,۸۸۷، ۰,۷۹۰ و ۰,۹۰۴ بدست آمد. یافته های این پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای بادرگیری شغلی رابطه معنادار و مثبتی وجود داشت. بعد مسولیت پذیری، بعد صداقت، بعد عدالت، بعد وفاداری،بعد رقابت طلبی، بعد احترام به دیگران و بعد احترام به ارزشها با هوش معنوی رابطه معناداری داشت. مشخص گردید که هوش معنوی با اخلاق حرفه ای معلمان دوره اول متوسطه شهرستان سبزوار رابطه معنیداری داشت.

نویسندگان

افسانه شهیدی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

امیرحسین کیذوری

دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری