بررسی نگرش مدیران شهرداری شهر تهران در رابطه با مدیریت دانش

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWBCNF06_070

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش مدیران شهرداری شهر تهران در رابطه با مدیریت دانش است. پژوهش حاضر به روشپیمایشی- توصیفی انجام گرفته و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران شهرداری شهر تهراناست که ۲۷ نفر می باشند که تمام افراد مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین یافته های به دست آمده در مولفه هایی نظیر یافتندانش، به کارگیری دانش، یادگیری دانش و ایجاد/ نگهداری دانش معنادار نیست اما در سایر مولفه ها نظیر تسهیم دانش،ارزیابی دانش و حذف دانش معنادار است. همچنین یافته ها بیان داشت که امکان پیاده سازی مدیریت دانش در مولفه هاییچون یافتن دانش، به کارگیری دانش بالاتر از حد متوسط است این در حالی است که امکان پیاده سازی مدیریت دانش درمولفه هایی چون یادگیری دانش، تسهیم دانش، ارزیابی دانش، ایجاد/ نگهداری دانش و حذف دانش پایین تر از حد متوسطاست. نتایج کلی پژوهش حاضر نشان داد که مدیران شهرداری شهر تهران در زمینه مدیریت دانش و کاربرد آن در سازمانشهرداری وضعیت مطلوبی ندارند.

نویسندگان

فرامرز بادینار

کارشناسی روابط عمومی، دانشگاه علمی- کاربردی، تهران، ایران