هنر نظامی گنجوی در داستان سرایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 33

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PLCCONF07_010

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1401

چکیده مقاله:

نظامی به عنوان یکی از قله های پر ارزش ادب فارسی در زمینه داستان سرایی مهارتی عجیب و هنری در خور وجه داشت. هفت پیکر نظامی، از جنبه هایی مختلفی به وسیله ادب دوستانپژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است، این کتاب گرانسنگ به یژه بخش هفت گنبد آن کمتر براساس ساختار داستانی آن تحلیل شناخته شده است. نگارنده در این پژوهش به شیوه حلیلیتوصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این حقیق سامان بخشیده، از این رو بررسی ساختار اندیشه نظامی در پردازش داستان های زیبای هفت گنبد آگاهی ناخودآگاه وی را بر برخی ازشاخص های داستان های امروزی چنان که خواهد آمد نمایان می سازد. تحلیل ساختار دو عناصرداستانی، قصه ها داستان های پیشین به مخاط کمک می کند تا با قصه ها وقایع داستانی آگاهانهارتباط برقرار کند پیام های داستانی را بهتر دریابد.در این نوشتار، سعی شده هر یک از قصه های هفت گنبد از ابعاد مختلف عناصر داستانی تحلیل شده برای هر یک از آن ها شواهدی در خور، ازابیات هفت گنبد آورده شده است.

نویسندگان

فهیمه شریفی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورش