بررسی ارتباط بین نوع زایمان با فلج مغزی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بندرعباس در سال ۱۳۹۸

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 231

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCNMED19_021

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: فلج مغزی گروهی از اختلالات حرکت دائمی هستند که منجربه اختلالات در وضعیت حرکتی و همچنین محدود شدن فعالیت حرکتی میشوند. نرخ تخمینی شیوع فلج مغزی براساس گزارشهای مطالعات انجام شده در سراسر دنیا از ۱/۵ تا بیش از ۴ نفر در هر هزار کودک میباشد. فلج مغزی از جمله اختلالاتی است که با تشخیص و مداخله ی زود هنگام، می توان عوارض آن را کاهش داد. به منظور کاهش بروز و همچنین تشخیص زودهنگام فلج مغزی، باید ریسکفاکتورهای شایع آن در جامعه شناسایی شوند. لذا مطالعه ی حاضر را با هدف بررسی ارتباط نوع زایمان و سایر فاکتورهای جنینی و مادری با فلج مغزی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی شهر بندرعباس طراحی نمودیم. مواد و روش ها: مطالعه ی مورد- شاهدی حاضر پس از دریافت کد اخلاق از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر روی ۲۱۱ کودک ۱ تا ۱۸ ساله انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران مبتلا به فلج مغزی مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان کودکان بندرعباس بود. در این مطالعه ۱۰۹ کودک مبتلا به فلج مغزی با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج از مطالعه به صورت در دسترس و پس از کسب رضایت کتبی و آگاهانه از قیم قانونی ایشان وارد مطالعه شدند. همچنین ۱۰۲ کودک مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان کودکان بندرعباس پس از اخذ رضایت نامه ی آگاهانهی کتبی از سرپرست ایشان (علت مراجعه غیر از فلج مغزی بوده است ) به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. سپس اطلاعات مورد نیاز بوسیله ی ترکیبی از چک لیست و پرسشنامه ی محقق ساخته ای شامل متغیرهای دموگرافیک و اطلاعات مربوط به بیماری، نوع زایمان، نوع فلج مغزی، سن حاملگی، جنس نوزاد، سطح بیلی روبین توتال، وزن بدو تولد، سابقه ی بستری نوزادی، سابقه ی تشنج نوزادی و اندازهی دور سر هنگام تولد جمع آوری شد. در نهایت داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ شد و به کمک روش های آماری تحلیلی از نوع کایاسکور و نسبت شانس و لوجستیک رگرسیون مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته ها: در مطالعه ی ما در گروه مورد، ۳۹/۴ درصد افراد با سزارین و ۶۰/۶ درصد افراد به صورت طبیعی به دنیا آمده اند و در گروه شاهد این درصد ها به ترتیب ۳۹/۲ درصد و ۶۰/۸ درصد بود. دو گروه از نظر نوع زایمان تفاوت معنادار آماری نداشتند. شایع ترین نوع فلج مغزی در پژوهش حاضر اسپاستیک کوادری پلژیک بود. متغیرهای سن حاملگی، وزن بدو تولد، اندازه ی دور سر به هنگام تولد، سابقه ی بستری و سابقه ی تشنج نوزادی ریسک فاکتورهای فلج مغزی در مطالعه ی ما بودند. دو گروه از نظر متغیر های دموگرافیک شامل سن و جنس تفاوت معنادار نداشتند. همچنین شانس ابتلا به فلج مغزی در افراد با بیلی روبین توتال نوزادی کمتر از ۶۰/۱۰mg/dl درصد کمتر از افراد با سطح بیلی روبین نوزادی بین ۱۰mg/dl تا ۲۰mg/dl بود. میانگین سنی در گروه مورد ۶/۸۴ سال با انحراف معیار ۵/۱۹ سال و در گروه شاهد میانگین ۷/۳۰ سال با انحراف معیار ۴/۱۳ سال بود. در گروه مورد ۵۶/۹ درصد از شرکت کنندگان پسر و ۴۳/۱ درصد دختر و در گروه شاهد ۶۹/۶ درصد پسر و ۳۰/۴ درصد دختر بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه نوع زایمان و فلج مغزی ارتباطی نداشتند. اما متغیرهای سن حاملگی، وزن بدو تولد، اندازه ی دور سر هنگام تولد، سابقه ی بستری تشنج نوزادی با فلج مغزی مرتبط بودند. در این مطالعه متغیرهای دموگرافیک میان دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنادار نداشت.

نویسندگان

یاسمن مویدی

دکترای عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

علیرضا مویدی

دکترای فوقتخصصی بالینی، مغز و اعصاب کودکان، مرکز آموزشی درمانی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران