بررسی نیازهای آموزش مداوم پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهر یزد با استفاده ازتکنیک دلفی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 180

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMED-7-4_007

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1401

چکیده مقاله:

چکیده : مقدمه: شناسایی نیازهای اموزشی نخستین گام در برنامه ریزی اموزشی پرستاران و پیش نیاز یک برنامه اموزشی موثر است. لذا این بررسی به منظور تعیین نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری بیمارستانهای اموزشی انشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهر یزد انجام گردیده است. روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه کیفی پیمایشی است که به روش نیازسنجی دلفی نیازهای اموزشی پرستاران شاغل در بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهریزد در چهار مرحله بررسی شد . یافته ها: تمامی پاسخگویان در ۲۶ مورد به عنوان نیازهای آموزشی تخصصی و ۱۷ موردنیاز اموزشی عمومی به توافق رسیدند که اولویت نیازهای تخصصی به ترتیب: احیاء قلبی ریوی، مراقبت ویژه، کار با دستگاهها و تجهیزات بخش و اولویت نیازهای اموزشی عمومی شامل:مسایل حقوقی در پرستاری، کنترل عفونت، مدیریت در پرستاری، بوده است. بحث ونتیجه گیری: از یافته های این تحقیق میتوان در تدوین برنامه های اموزش مداوم پرستاران استفاده نمودودرنهایت موجب ارتقاء عملکرد پرستاران و در نتیجه مراقبت بهتر از بیماران شد.

کلیدواژه ها:

: educational needs assessment ، nurses ، Delphi method ، نیاز سنجی اموزش مداوم پرستاران تکنیک دلفی