تحلیل غیرخطی قابهای خمشی بتن مسلح باشکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,098

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCD02_CD2-050_1466258561

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1384

چکیده مقاله:

یکی از متداول ترین روش های ارزیابی عملکرد سازه ها تحت زلزله، استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی برای تعیین منحنی عملکرد یا رابطۀ بار – تغییرمکان جانبی است که به روش طیف ظرفیت معروف است . روش طیف ظرفیت، حداکثر پاسخ را با در نظر گرفتن ظرفیت سازه و نیاز زلزله برمبنای شتاب و تغییرمکان برآورد می کند . در این مقاله از روش طیف ظرفیت برای ارزیابی پاسخ لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح استفاده شده است . قابهای مورد مطالعه بصورت دو بعدی در نظر گرفته شده و براساس استاندارد 2800 و آئین نامۀ بتن ایران (آبا) برای سطح شکل پذیری زیاد طراحی شدند و حداکثر پاسخ هر یک از قابها به روش طیف ظرفیت استخراج گردیده است . با بررسی نتایج و تحلیل قابهای مورد مطالعه در تطبیق با سطح عملکرد ،مشخص شده است که آئین نامه آبا و استاندارد 2800 با توجه به طراحی بر مبنای نیرو و مقاومت، در تامین اهداف عملکردی نتایج قابل قبولی را به دست می دهند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عباسعلی تسنیمی

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران دانشگاه تربیت مدرس

مرتضی جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تربیت مدرس