بررسی ارتباط کیفیت خواب و حمایت اجتماعی با اضطراب و افسردگی پس از زایمان در مادران شهر سراب

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 196

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHSC14_224

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: افسردگی پس از زایمان یکی از اختلالات شایع روانی در زنان است که تقریبا ۱۵درصد از زنان پس از زایمان با آن مواجه می شوند . این بیماری سبب ایجاد اثرات منفی بر روی کیفیت زندگی فرد مبتلا و اعضای خانواده او و همچنین تربیت و رشد کودک می شود ؛ بنابراین شناسایی عوامل موثر بر افسردگی پس از زایمان می تواند در انجام رفتار های پیشگیرانه و بهبود وضعیت روانی زنان پس از زایمان موثر باشد.روش کار: در این مطالعه توصیفی _تحلیلی ۲۲۵نفر از مادران زایمان کرده شهرستان سراب در سال ۱۳۹۹مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های افسردگی، حمایت اجتماعی و کیفیت خواب بود داده ها با استفاده از نرم افزار Spssv.۲۲ و آزمون های آماری رگرسیون لجستیک و تی مستقل تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های آماری بین درآمد و افسردگی ارتباط آماری معنا داری وجود دارد(P<۰/۰۵). آنالیز های رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که حمایت اجتماعی و کیفیت خواب پیش بینی کننده های معنی دار افسردگی می باشد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که افزایش درآمد، بهبودکیفیت خواب و افزایش حمایت اجتماعی و ایجاد محیطی آرام برای زنان باردار می تواند در کاهش افسردگی مفید باشد. از نتیج به دست آمده در این مطالعه می توان در اجرای مداخلات و برگزاری کلاس های آموزشی در جهت کاهش افسردگی پس از زایمان استفاده کرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

توحید بابا زاده

استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ،دانشکده علوم پزشکی سراب ،سراب ،ایران

خلیل ملکی چولو

مربی، پرستاری، دانشکده علوم پزشکی سراب، سراب، ایران

سارا قلی زاده

کارشناس بهداشت عمومی ، دانشکده ی علوم پزشکی سراب ،سراب ،ایران

فائزه عزیزیان

کارشناس بهداشت عمومی ، دانشکده ی علوم پزشکی سراب ،سراب ،ایران