تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی بر نظریه داده بنیاد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 153

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFC-15-57_005

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1401

چکیده مقاله:

تحقق کارکرد های مورد انتظار از دانشگاه، مستلزم تدوین سیاست های مناسب و توسعه یافتگی درون زا در وجوه مختلف ازجمله مالی است. به ویژه آنکه دانشگاه ها در سال های اخیر با چالش های مالی متعددی نظیر تامین منابع و کارایی درونی مواجه بوده اند. هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای توسعه مالی دانشگاه است تا بتوان با تکیه بر ظرفیت ها، نهادسازی و توانمندسازی، امکان تامین، تخصیص و هزینه کرد منابع مالی را به نحو مطلوب فراهم آورد. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و نظریه داده بنیاد است و جامعه آماری، صاحب نظران توسعه مالی دانشگاه، پژوهشگران و مدیران دارای تجربه زیسته عمیق در این زمینه است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند با ۱۵ صاحب نظر بر اساس راهبرد نمونه گیری نظری انجام شد. پایایی یافته ها، از طریق بررسی های متقابل و کدگذاری مجدد ارزیابی شد و به منظور اعتباربخشی به نتایج، از چهار روش بازبینی مشارکت کنندگان، مثلث سازی داده ها، مثلث سازی بررسی کننده/ پژوهشگر و بازبینی همکاران استفاده شد. یافته ها شامل مدل مفهومی حاوی عوامل موثر بر توسعه مالی دانشگاه است و از پنج مولفه اصلی تامین، تخصیص، کارایی، ترتیبات و ساختار های نهادی و عوامل محیطی تشکیل شده است. نتایج بیانگر آن است که دستیابی به توسعه مالی در دانشگاه فرایندی چندوجهی است و تنها با استقرار نگرشی جامع محقق می شود. 

کلیدواژه ها:

توسعه مالی دانشگاه ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، ترتیبات و ساختار های نهادی ، نظریه داده بنیاد

نویسندگان

سید سعید منجم زاده

دانش آموخته دکترای اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تهران

ابوالقاسم نادری

استاد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ناهید پوررستمی

استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

غلامرضا گرایی نژاد

استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز