ارزیابی کارائی برخی علف کش ها بر کنترل علف هایهرز عدس پاییزه(.(Lens culinaris Medik

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANWEED09_051

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در این آزمایش ، کارایی برخی علف کش ها برای کنترل علفهای هرز مزارع عدس دیم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۲ تیمار طی سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶ در استان کرمانشاه ارزیابی شد. تیمارهای آزمایش شامل : ۱- کاربرد پیش رویشی فلومتسولام به مقدار ۲۰ گرم در هکتار،۲-کاربرد پس رویشی زود هنگام فلومتسولام به مقدار ۲۰ گرم در هکتار، ۳- کاربرد پیش رویشی ایزوکسافلوتل به مقدار ۲۰۰ میلی لیتر در هکتار، ۴- کاربرد پس رویشی زود هنگام ایزوکسافوتل به مقدار ۲۰۰ میلی لیتر در هکتار، ۵- کاربرد پیش رویشی متری بیوزین به مقدار ۵۰۰ گرم در هکتار، ۶-کاربرد پس رویشی زود هنگام متری بیوزین به مقدار ۵۰۰ گرم در هکتار، ۷- کاربرد پیش رویشی پندی متالین آریا به مقدار ۴ لیتر در هکتار، ۸- کاربرد پیش رویشی پندی متالین به مقدار ۴ لیتر در هکتار از فرم تجاری پرول ، ۹- کاربرد پیش رویشی ایمازتاپیر به مقدار ۳۵۰ میلی لیتر در هکتار، ۱۰- کاربرد پیش رویشی مخلوط پندی متالین از فرم تجاری پرول (۲ لیتر در هکتار) + ایمازتاپیر (۳۵۰ میلی لیتر در هکتار)، ۱۱- کاربرد پیش رویشی اکسی فلورفن به مقدار یک لیتر در هکتار و ۱۲- وجین دستی علفهای هرز بودند. بر اساس نتایج این پژوهش کاربرد پیش رویشی یا پس رویشی زود هنگام علف کش های ایزوکسافلوتل به مقدار ۲۰۰ گرم در هکتار و متری بیوزین به مقدار ۵۰۰ گرم در هکتار اثرات گیاه سوزی شدیدی روی گیاه زراعی عدس داشت . بیشترین میزان عملکرد دانه عدس به تیمار کاربرد پیش رویشی علف کش پندی متالین (پرول ) به میزان ۵/۷۰۲ کیلوگرم در هکتار تعلق داشت . بر مبنای نتایج این پژوهش ، کاربرد پیش رویشی علف کش پندی متالین (پرول ) و پندی متالین آریا به مقدار ۴ لیتر در هکتار فاقد اثرات گیاه سوزی مشهود پایدار روی گیاه زراعی عدس بود و وزن خشک علفهای هرز را نیز به ترتیب ۸۴ و ۷۰ درصد کاهش دادند.

کلیدواژه ها:

عدس ، علف کش ، کنترل شیمیایی .

نویسندگان

مژگان ویسی

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجکشاورزی، کرمانشاه، ایران

سیدکریم موسوی

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،خرمآباد، ایران

پیمان ثابتی

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجکشاورزی، کرمانشاه، ایران