بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر میزان صادرات محصولات کارخانه سیمان بهبهان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TAMAE-1-2_008

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر میزان صادرات محصولات کارخانه سیمان شهرستان بهبهان بود. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی است. همچنین این تحقیق از شاخه پیمایشی است که به شیوه مقطعی صورت می پذیرد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارمندان بخش اداری کارخانه سیمان بهبهان بود و روش نمونه گیری در این تحقیق، به صورت سرشماری است. به علت محدود بودن جامعه (تعداد ۱۴۸ نفر) پرسشنامه تحقیق بین تمامی اعضای نمونه توزیع گردید. در این تحقیق برای تاثیر تجارت الکترونیک بر میزان صادرات محصولات از پرسشنامه هاشمی (۱۳۸۹)، استفاده شد. در این تحقیق به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، پرداختیم. در سطح توصیفی از شاخص های آماری نظیر: میانگین، انحراف معیار و در آمار استنباطی برای بررسی نرمال بودن و نرمال نبودن مولفه های از آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. در صورتی که مولفه های نرمال نباشد از آزمون اسپیرمن؛ و در صورت نرمال بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون؛ و جهت دسته بندی اطلاعات از نرم افزار تحلیل آماری SPSS.۲۱ استفاده شد. نتایج نشان داد تجارت الکترونیک بر میزان صادرات محصولات کارخانه سیمان بهبهان تاثیر دارد.

نویسندگان

امین محمدی بریدی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بهبهان؛باشگاه پژوهشگران و نخبگان،بهبهان،ایران

حسن اسماعیل پور

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز