تبیین الگوی وفاداری به مقصد گردشگران ورزشی در ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 129

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TAMAE-1-2_006

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در صنعت توریسم وفاداری مصرف کننده حیاتی است و جالب است. اطلاعات دربار هوفاداری مصرف کننده، می تواند در شناسایی بخش های مختلف ارتباط بازدید کننده با وفاداریش در آن منطقه بکار برده شود. اما این تفکیک ها در بازاریاب های همسان برای متغییر های شرکت مصرف کننده بوسیله گروه ها اجازه میدهد و بنابراین، مصرف کننده های رسمی استراتژی بازاریاب ها را جهت میدهند و منابع بزرگتر را به سمت پتانسیل واقعی مصرف کننده جهت میدهند. هدف اصلی این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر وفاداری به مقصد گردشگران ورزشی فوتبال در تهران بودکه به صورت توصیفی- تحلیلی است و به صورت میدانی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از روش کتابخانه ای و پیمایش گردآوری بدست آمد و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته و به صورت سوال بسته پاسخ بود که پس از تایید روایی (با نظر سنجی از متخصصان) و پایایی (با تحقیق راهنما) آن برای ارائه به گردشگران ورزشی استفاده شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده استفاده شد. پژوهشگر در محل برگزاری چندین رویداد مهم فوتبال پایتخت بین تیمهای مطرح لیگ برتر حاضر و با ارائه پرسشنامه به تماشاگران (۱۵-۵۰ ساله) که یک یا چند شب را در تهران برای رویداد ورزشی ساکن بودند، داده های لازم را برای تجزیه و تحلیل گردآوری نمود. در این پژوهش، اطلاعات خام حاصل از سوالات بسته پرسشنامه با استفاده از روشهای آماری توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و برای طراحی و تدوین مدل از مد ل یابی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار Amos/۱۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آمار استنباطی نشان داد بین رضایتمندی و وفاداری به مقصد گردشگران رابطه ی معناداری وجود دارد.

نویسندگان

اکبر حیدری

مدیریت ورزشی، رییس گروه پژوهش آموزش و پرورش استان زنجان

آزیتا شجاعی

گروه تربیت بدنی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران