بررسی اثر کود ورمی کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TAISET-3-4_001

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

ورمی کمپوست به سبب ویژگی های ساختاری و دارا بودن موادمغذی فراوان و تنظیم کننده رشد گیاهی وجودمیکروارگانیسم مفید می توان خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک را بهبود بخشید و تاثیر مطلوبی بر رشد و نمو گیاهان داشته باشد به منظور بررسی بر اثرنسبت های مختلف ورمی کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولویک فیزیولویک گیاه های لوبیا قرمز آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در فضای سبزشهرداری پرنددر سال ۱۳۹۴ انجام شد تیمارهای آزمایشی شامل ۳ سطح نسبت به کود ورمی کمپوست (۰.۲۰۴۰) برحسب واحد کیلوگرم و چهارسطح شوری (۰،۲،۴،۶ با محلول آبیاری نمک (Nacl) بر حسب دسی زمنس بودند.بذرها لوبیا در گلدان های پلاستیکی کاشته و نمونه برداری از گیاه های لوبیا در ۱ماه پس از کاشت انجام شد.نتایج نشان داد. ورمی کمپوست تاثیر معنی داری برنسبت سطح برگبه سطح ریشه نسبت به وزن خشک ساقه و شاخص برداشت غشاء محتوای آب نسبی و بافت و برگ و ریشه پروتئین آن در هر شرایط تنش و بدون تنش داشت (p<۰/۰۱) در این آزمایش ورمی کمپوست در شرای تنش شوری به دلیل وژیگی های ساختاری و مواد موجود در آن باعث افزایش جذب پتاسیم و کلسیم شده و جذب سدیم را کاهش داد بنابراین به نظر می رسد ورمی کمپوست بتواند اثر نامطلوب شوری را برگیاه های لوبیا محدود نماید.

کلیدواژه ها: