اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر عواطف مثبت، منفی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 171

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPE-7-1_087

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر انجام گردید. این تحقیق از نوع نیمه تجربی (پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر بابلسر در سال ۹۹-۱۳۹۸ می باشد. از جامعه آماری مزبور ابتدا ۱۵۰ نفر به شیوه در دسترس از دو مدرسه انتخاب شدند و به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. سپس از بین این افراد تعداد ۳۰ نفر که در مقیاس عواطف مثبت پایین ترین نمره و در مقیاس عواطف منفی و استرس تحصیلی بیشترین نمره را کسب کردند، به عنوان نمونه اصلی انتخاب و به صورت تصادفی در دوره مدت آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش در ۸ جلسه به مدت ۹۰ دقیقه ای هفته ای یک بار کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار باقی مانده بودند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس (MNCOVA) استفاده شده است. نتایج نشان داد درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر عواطف مثبت، منفی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

ذهن آگاهی ، عواطف مثبت و منفی ، استرس تحصیلی

نویسندگان

شهربانو فرهادی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه محمودآباد، محمودآباد، ایران