بررسی ابعاد موقعیتیابی برند شخصی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIER-3-8_002

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف: بررسی چگونگی تاثیر ابعاد مبتنی بر مخاطبان محور ، تمایز ، قابلیت ، استراتژی و عملکرد بر جایگاه یابی برند شخصیبوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوعهمبستگی است. جامعه آماری مشارکت کنندگان دوره جامع و تخصصی برندینگ در نیمه اول سال ۱۳۹۹ در سازمان مدیریتصنعتی در تهران که حجم نمونه ۱۴۸ نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه که روایی و پایایی آن تائید شدهموردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفیو فرم افزار SPSS ۲۴ و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS۳ Smart استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که ابعاد مبتنی بر مخاطبان محور، تمایز ، قابلیت ، استراتژی وعملکرد بر جایگاه یابی برند شخصی اتاثیرمثبت و معنی دار دارد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه اثر قابل توجه ای بر تاثیرابعاد مبتنی بر مخاطبان محور ، تمایز ، قابلیت ، استراتژی و عملکرد بر جایگاه یابی برند شخصی دارد.

کلیدواژه ها:

ابعاد مبتنی بر توانایی ، ابعاد مبتنی تمایز ، ابعاد مبتنی مخاطب ، ابعاد مبتنی عملکرد برندسازی شخصی ، ابعاد مبتنی بر استراتژی

نویسندگان

شاهرخ فاتحی

دانشگاه پیام نور استان البرز مرکز کرج

عبدالحمید حاجی پورشوشتری

دانشگاه پیام نور استان البرز مرکز کرج

محمد مهبودی

موسسه آموزش عالی مولانا