تحلیلی بر کارایی شوراهای اسلامی و دهیاری ها در چارچوب مولفه های حکمروایی خوب روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان ممسنی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 166

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEO-7-1_012

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیلی بر کارایی شوراهای اسلامی و دهیاری ها در چارچوب مولفه های حکمروایی خوب روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان ممسنی اجرا شده است روش پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی بوده و جامعه آماری تعداد ۲۳۳ نفر از اعضای شوراهای اسلامی و دهیاری های بخش مرکزی شهرستان ممسنی می باشد و نمونه آماری تعداد ۱۰۰ نفر می باشد. یافته ها نشان دادند بین کارایی شوراهای اسلامی و دهیاری ها و مولفه های حکمروایی خوب روستایی رابطه معنادار وجود دارد زیرا سطح معناداری sig≤۰/۰۵ قابل قبول است. لذا فرضیه فوق الذکر با قوت بالا مورد تایید قرار می گیرد. چون ضریب معناداری ۰/۰۰۳ می باشد و از سطح معناداری sig≤۰/۰۵ کمتر است پس فرضیه با ۹۷% احتمال قابل قبول است. همچنین بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین کارایی دهیاری ها بر میزان عدالت محوری رابطه معنادار وجود دارد زیرا سطح معناداری sig≤۰/۰۵ قابل قبول است. لذا فرضیه فوق الذکر با قوت بالا مورد تایید قرار می گیرد. چون ضریب معناداری ۰/۰۰۲ می باشد و از سطح معناداری sig≤۰/۰۵ کمتر است پس فرضیه با ۹۸% احتمال قابل قبول است از طرف دیگر بین کارایی دهیاری ها بر میزان پاسخگویی رابطه معنادار وجود دارد زیرا سطح معناداری sig≤۰/۰۵ قابل قبول است. لذا فرضیه فوق الذکر با قوت بالا مورد تایید قرار می گیرد. چون ضریب معناداری ۰/۰۰۵ می باشد و از سطح معناداری sig≤۰/۰۵ بیشتر است پس فرضیه با ۹۵% احتمال قابل قبول است. بین کارایی دهیاری ها بر میزان مشارکت مردمی رابطه معنادار وجود دارد زیرا سطح معناداری sig≤۰/۰۵ قابل قبول است. چون ضریب معناداری ۰/۰۰۲ می باشد و از سطح معناداری sig≤۰/۰۵ بیشتر است پس فرضیه با ۹۸% احتمال قابل قبول است.

نویسندگان

زهرا نژادخوب

کارشناس ارشد رشته جغرافیای برنامه ریزی روستایی