بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی خانواده ، سلامت روانی و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه در شهر اهواز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 206

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARSEP10_032

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی خانواده ، سلامت روانی و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه در شهر اهواز انجام گرفت . روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده است. نمونه آماری با استفاده با فرمول کوکران تعداد ۱۶۵ نفر از دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه در شهر اهواز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده زمان و همکاران ، انگیزش تحصیلی هارتر، سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه در سطح معنی داری α= ۰/۰۵ نشان داد که بین حمایت اجتماعی خانواده ، سلامت روانی و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه در شهر اهواز رابطه چندگانه وجود دارد.

نویسندگان

مهدی براتی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

احمد قنواتی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی،واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران