بررسی نقش استقلال شغلی و درگیر شدن در کار با رفتارهای نوآورانه(مورد مطالعه کارکنان شهرداری مبارکه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 159

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB10_015

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی نقش استقلال شغلی و درگیر شدن در کار با رفتارهای نوآورانه (مورد مطالعهکارکنان شهرداری مبارکه)انجام شد. بدین منظور جامعه آماری به تعداد ۲۰۰ نفراز نیروهای کارکنان شهرداریمبارکه انتخاب شدند که از این تعداد به روش نمونه گیری کلی ۲۰۰نفر به عنوان نمونه انتخاب واز این تعداد ۲۰۰پرسشنامه قابل بررسی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این تحقیق به روش میدانی و پرسشنامه مورد بررسی برگرفته از نظریه فتمیری و همکاران ۲۰۱۸ در چند بعد به بررسی موضوع پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد: بعد استقلال در شیوه انجام کارها r=۰/۵۸۹ p≤ ۰۰۰ ، بعد استقلال در برنامه ریزی شغلی ۶۲۳/ ۰=r، ۰۰۰≥P،بعد استقلال در ارزیابی شغلی ۴۵۱/ ۰=r، ۰۰۰≥P، بعد درگیر شدن در کار r=۰/۴۱۳ p≤ ۰۰۰کارکنان شهرداری مبارکه تاثیر دارند، نتایج نشان می دهد که روش های نوآورانه و نیروی کار با مهارت بالا،سبب افزایش رقابت و حمایت کسب و کار می گردد. در راستای دستیابی به نوآوری پیوسته، سرمایه انسانی،ضرورت دارد. در راستای یافته های به دست آمدهی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، پیشنهادهایی به شرحزیر مطرح می شود: ایجاد فضایی آرام و به دور از استرس، راه اندازی اردوهای تفریحی برای خانواده کارکنان، کاهش وقت کاری و استراحت بیشتر ، کاهش سن خدمت و بازنشستگی زودتر از سایر ارگان ها

کلیدواژه ها:

ارزیابی شغلی ، درگیر شدن در کار ، رفتارهای نوآورانه ، برنامه ریزی شغلی و وقت کاری

نویسندگان

اسحاق فرهمند

مدیریت تاکسیرانی، شهرداری مبارکه، اصفهان، ایران

مهدی احمدی مبارکه

حسابدار و مسئول امور قراردادهای شهرداری مبارکه، اصفهان، ایران