ارتباط انعطاف پذیری شناختی و احساس تعهد با فرسودگی شغلی در زمان شیوع کووید- ۱۹

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

102

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF08_421

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تعیین رابطه انعطاف پذیری شناختی و احساس تعهد با فرسودگی شغلی در زمان شیوع کووید- ۱۹ بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روششناسی توصیفی-همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان داروخانه های شهر رشت بودند که از میان آنان ۱۷۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این مطالعه جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (۲۰۱۰)، تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۷) و فرسودگی شغلی مسلش (۱۹۸۱) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه و نرمافزارSPSS ۲۰ استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد بین انعطاف پذیری شناختی و فرسودگی شغلی کارکنان ارتباط منفی و بین احساس تعهد و فرسودگی شغلی کارکنان ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین بین انعطاف پذیری شناختی با فرسودگی شغلی در زمان شیوع کووید-۱۹ رابطه وجود دارد. همچنین حدود ۳۴ درصد از تغییرات فرسودگی شغلی کارکنان از طریق انعطاف پذیری شناختی و بدبینی کارکنان قابل پیشبینی بود .(p ۰/۰۱) در زمان شیوع کووید-۱۹ جهت ارائه عملکرد شایسته کارکنان داروخانه ها و کنترل سطح فرسودگی شغلی آنان، باید به شاخصهای انعطاف پذیری شناختی و احساس تعهد توجه مناسب گردد.

کلیدواژه ها:

احساس تعهد ، انعطاف پذیری شناختی فرسودگی شغلی ، کووید- .۱۹

نویسندگان

زینبپورخایف دوست
زینب پورخایف دوست

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، مازندران، ایران

فرزانهقربان پور احمدسر گورابی
فرزانه قربان پور احمدسر گورابی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، مازندران، ایران

معصومهملکی پیربازاری
معصومه ملکی پیربازاری

استادیار، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر