اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر تاب آوری و بهبودی اختلال استرس پس از سانحه در نجات گران جمعیت هلال احمر استان فارس

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 183

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF08_320

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر تاب آوری و بهبودی اختلال استرس پس از سانحه در نجات گران جمعیت هلال احمر استان فارس بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی بوده و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات در زمره تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل نجات گران کادر و نجاتگران داوطلب هلال احمر شهر شیراز می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، ۱۰۰ نفر به صورت در دسترس انتخاب شد و پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه و تاب آوری روی نجات گران کادر و نجاتگران داوطلب هلال احمر شهر شیراز که برای شرکت در جلسات آموزش گروهی به روش درمان شناختی- رفتاری اعلام آمادگی کرده اند، اجرا شد که ۴۰ نفر از آنهایی که در پرسشنامه تاب آوری نمره کمتری و در استرس پس از سانحه نمره بالاتری داشتند به عنوان حجم نمونه انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزماش و کنترل ۲۰) نفر در گروه آزمایش و ۲۰ نفر در گروه کنترل) گمارده شدند. سپس گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای تحت درمان رویکردشناختی- رفتاری قرار گرفت و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد و یک هفته بعد از اتمام جلسات درمان از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد که پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی و پرسشنامه تابآوری کانر ودیویدسون ( ۲۰۰۳) روی آنان اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل قرار گرفت، سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که درمان رویکرد شناختی رفتاری بر تاب آوری در نجات گران موثر بوده است. همچنین درمان رویکرد شناختی رفتاری بر بهبودی اختلال استرس پس از سانحه در نجات گران موثر بوده است.

کلیدواژه ها:

رویکرد شناختی رفتاری ، تاب آوری ، بهبودی اختلال استرس پس از سانحه

نویسندگان

مهدی دشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سیما بهروزی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (بوشهر)