سنجش کالبدی محلات شهر چالوس بر مبنای اصول نوشهرگرایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 82

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIVILISC02_028

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف سنجش کالبدی محلات شهر بر مبنای اصول نوشهرگرایی صورت گفته است که شهر مورد مطالعه در آنشهر چالوس در استان مازندران بوده است. این تحقیق ، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و به لحاظ هدف نیز توصیفی _استنباطی است که به تحلیل اصول و معیارهای نوشهرگرایی می پردازد. حجم نمونه آماری با بهره گیری از جدول کرجسی مورگان، تعداد ۳۸۲ نفر انتخاب شده است. پایایی پرسشنامه پژوهش از طریق روش آلفای کرونباخ ۰.۹۰۴ تعیین شده است کهپایایی قابلیت اعتماد پرسشنامه پژوهش در سطح بسیار خوبی قرار داشته است. در راستای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSاستفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از بررسی رتبه بندی تحقق پذیری اصول نوشهرگرایی در بین محله های شهر چالوس ،برای اصل پیاده روی محله شماره ۴ ، رادیو دریا در رتبه اول تحقق پذیری، برای اصل پایداری محله شماره ۱۰ ، محوطه کاخ ، برایاصل حمل و نقل هوشمند محله مرکزی ، برای اصل افزایش تراکم محله مرکزی ، برای اصل برنامه ریزی دوسویه محله شماره ۱۰ ،محوطه کاخ ، برای اصل طراحی شهری با کیفیت محله شماره ۴ ، رادیو دریا ، برای اصل ساختار سنتی محله شماره ۶، گلسرخی وچالوس محله ، برای اصل مسکن مختلط محله شماره ۶ ، گلسرخی و چالوس محله ، برای اصل کاربرهای مختلط و متنوع محلهمرکزی و برای اصل ارتباط پذیری محله محله مرکزی در رتبه اول تحقق پذیری اصول نوشهرگرایی در سطح محله های شهرچالوس قرار دارند.

نویسندگان

مجید سنایی

دکتری برنامه ریزی شهری، مدرس گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی کمال الملک، نوشهر، ایران

رحیم پورمرادی

کارشناس ارشد مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی کمال الملک، نوشهر، ایران.