تبیین رابطه بین تهاجم مالیاتی و تصمیمات ساختار سرمایه از منظر سودآوری و نوع مالکیت خصوصی و دولتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 448

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMAO07_016

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

تهاجم مالیاتی یکی از راهکارهای مورد استفاده برای کاهش بار مالیاتی شرکت میباشد. صرفه جویی مالیاتی ناشی از بکارگیری تهاجم مالیاتی می تواند وجوه مورد نیاز شرکت را تامین نماید. هدف این مقاله تبیین رابطه بین تهاجم مالیاتی و تصمیمات ساختار سرمایه و تبیین این رابطه در شرکتهای دولتی و خصوصی و شرکتهای دارای سود آوری بالا و سودآوری پایین می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی ۵ ساله ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک در مجموع ۹۶ شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای این تحقیق شامل تهاجم مالیاتی میباشد که از طریق تفاوت دفتری مالیات محاسبه شد و بدهی شرکت که از اهرم تعدیل شده صنعت محاسبه شده است. به دلیل استفاده از مالیات تشخیصی در محاسبه تهاجم مالیاتی و عدم افشای اطلاعات مورد نیاز در بازه زمانی مورد بررسی دوره زمانی تحقیق به سال ۱۳۹۸ ختم گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. یافته های تحقیق نشان میدهد بین تهاجم مالیاتی و بدهی شرکت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد همچنین رابطه بین تهاجم مالیاتی و بدهی در شرکتهای سود آور و شرکتهای دولتی نسبت به سایر شرکتها بیشتر است. بنابراین با افزایش تهاجم مالیاتی نیاز شرکت به تامین مالی از طریق بدهی کاهش مییابد. همچنین در شرکتهای دولتی و شرکتهای سود آور این رابطه افزایش خواهدیافت.

نویسندگان

الهام منصوری نیا

عضو هیئت علمی موسسه غیرانتفاعی فروردین قائم شهر

آزاده تقی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفاعی فروردین قائم شهر