تحلیلی بر توزیع جغرافیایی شرکتهای تعاونی کشاورزی در ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TICNF07_019

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

ساکنین سکونتگاه های روستایی نزدیک به نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و درصد روستانشین در کشورهای درحال توسعه سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. مهمترین فعالیت اقتصادی در این نواحی کشاورزی می باشدکه به لحاظ اقتصادی و امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت میباشد. توسعه اقتصادی نواحی روستایی به مشارکت مردمانساکن در آن وابسته است از این رو شرکتهای تعاونی کشاورزی به جهت تسهیل مشارکت روستاییان در امور تولید کشاورزیبسیار حائز اهمیت می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و داده های مورد استفاده از سالنامه آماری مرکزآمار ایران طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد طی دوره زمانی مورد بررسی درتمامی سالها تعداد شرکتهای تعاونی کشاورزی تحت پوشش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به لحاظ تعداد، اعضاء ومیزان سرمایه در سطح بالاتری نسبت به شرکتهای تعاونی کشاورزی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی بودهاست. همچنین به لحاظ نوع فعالیت نیز شرکتهای تعاونی فعال در زمینه دامداری، مرغداری و زنبورداری به ترتیب بیشترینتعداد شرکت تعاونی را داشتهاند. توزیع فضایی شرکتهای تعاونی در سطح کشور نیز نشان میدهد که استانهای خراسانرضوی، مازندران، کرمان و یزد بیشترین تعداد شرکتهای تعاونی کشاورزی تحت پوشش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعیرا داشته و استانهای خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و ایلام بیشترین تعداد شرکتهای تعاونی کشاورزی تحتپوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی را داشته اند.

نویسندگان

فاطمه جمشیدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران