همبستگی بین مشارکت اجتماعی زنان با کیفیت زندگی آنان در شهر خرم آباد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 81

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF09_006

تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1401

چکیده مقاله:

مقدمه : زنان به عنوان نیمی از پیکر یک جامعه نقشی بسیار عظیم و نیرومند در اجتماع دارند .از آنجا که مشارکت اجتماعی درابعاد مختلف (رسمی و غیر رسمی) می تواند بر کیفیت زندگی زنان اثر داشته باشد، نیازمند افزایش اطلاعات راجع به کیفیت زندگی مربوط به این گروه از جامعه هستیم، تا با برنامه ریزی های مناسب مشارکت آنها را در فعالیت های مختلف جامعه بیشتر کنیم و موجب افزایش کیفیت زندگی زنان شویم .هدف از این مطالعه بررسی ارتباط مشارکت اجتماعی با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر خرم آباد انجام شد.مواد و روشها: این پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی بود که بر روی ۳۰۰نفر از زنان در محدوده ی سنی ۱۵-۶۴سال به روش نمونه گیری خوشه ای از ۳منطقه شهر خرم آباد انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه شامل "پرسشنامه مشارکت اجتماعی (The Social Participation " (Questionnaire" (SPQ و پرسشنامه ۳۶سوالی کیفیت زندگی "( (SF۳۶) می باشد که اعتبار و پایایی آنها تایید شده است، استفاده شد. داده ها با آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه ، تی تست و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج بررسی داده ها نشان داد که بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه ی معنادار و مستقیم برقرار است (P=<۰/۰۰۱) و ( r=۰/۵۲) همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، از ۳۰۰نفر شرکت کننده در این مطالعه، ( ۴۲/۷ درصد) در محدوده ی سنی ۳۱تا ۴۰سال قرار داشتند. از نظر وضعیت تاهل( ۹۳درصد) افراد متاهل بودند. همچنین( ۸۶درصد) از زنان، خانه دار بودند. از لحاظ تحصیلات ( ۵۵درصد) دارای دیپلم و دبیرستان بودند. طبق نتایج حاصل از این مطالعه، متغیر مشارکت اجتماعی در ۹درصد موارد ضعیف، ۱۲درصد موارد خوب ، ۱درصد موارد خیلی خوب و در ۷۸درصد موارد متوسط بوده است. باتوجه به میانگین مشارکت اجتماعی کل ۲/۰۵، میانگین مشارکت در بعد رسمی ۱و غیر رسمی ۲/۰۴، میتوان دریافت که مشارکت اجتماعی در بعد غیر رسمی بسیار بالاتر از بعد رسمی است (p=<۰/۰۰۱). همچنین کیفیت زندگی افراد در ۵۰درصد موارد مناسب، ۴۷درصد موارد متوسط و ۲درصد نامناسب بوده است. مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی ، هردو با سن ارتباط معکوس و معنادار را نشان دادند. .با توجه به اطلاعات به دست آمده می توان دریافت که زنان مسن تر مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی پایین تری دارند (p=<۰/۰۰۱). میان تحصیلات با مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه ی معنادار و مستقیمی یافت شد(P=۰/۰۰۱). بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی با میزان درآمد رابطه ی معنادار وجود داشت (p=<۰.۰۰۱).نتیجه گیری: با توجه به تاثیرات مشارکت اجتماعی و ابعاد مختلف آن بر روی کیفیت زندگی، پیشنهاد می شود که زمینه را برای فعالیت زنان به خصوص افراد مسن تر و با درآمد پایین ، به خصوص در ابعاد رسمی مشارکت اجتماعی جامعه فراهم شود.

نویسندگان

ساناز خسروی مقام

کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

کتایون بختیار

کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

رامین بیرانوند

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

مسعود عینی تاری

کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران