تاثیر برنامه درسی چند بعدی بر رشد مهارت همدلی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر اصفهان

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

79

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF09_004

تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه درسی چند بعدی بر رشد مهارت همدلی دانش آموزان دوره دوم ابتدائی دخترانه شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی (آزمایشی) است. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل ۶۸نفر از دختران دوره دوم ابتدایی شهر اصفهان هستند، که از این تعداد ۳۴نفر برای گروه آزمایش و ۳۴نفر برای گروه گواه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد مهارتهای زندگی موسسه تحقیقات علوم رفتاری، شناختی سینا، که در سال ۱۳۹۰تهیه شده بود استفاده شده است. پایایی این پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۴۴محاسبه شده است. دو گروه آزمایش و گواه در دو مرحله پرسشنامه ها را تکمیل کردند.. ابتدا هر دو گروه در معرض پیش آزمون قرار گرفتند. بعد از آن مداخله آموزش مهارت های زندگی به مدت۳۰جلسه بر روی گروه آزمایش انجام گرفت و سپس از آن ها پس آزمون گرفته شد. در سطح آمار استنباطی ازتحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج در سطح P≤۰.۰۵ نشان داد که برنامه درسی چند بعدی بر رشد مهارت همدلی تاثیر معناداری داشته است، همچنین یافته ها نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات پیش آزمون با پس آزمون در گروه آزمایش وجود دارد.

کلیدواژه ها:

برنامه درسی ، برنامه درسی چند بعدی ، مهارت همدلی

نویسندگان

مرجانخدابخش
مرجان خدابخش

کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

زهرهسعادتمند
زهره سعادتمند

دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران