تحلیل غیر خطی تیرهای بتن آرمه با ملاحظه اثرات خوردگی آرماتور و رفتار لغزش-پیوستگی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,456

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCD02_CD2-026_5788158054

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1384

چکیده مقاله:

سلامتی و عملکرد مطلوب بسیاری از سازه ها بو یژه پلها ، پارک ینگها و د یگر سازه ها ی بتنی که در معرض عوامل مهاجمی چون خوردگی می باشند، از این عامل متأثر شده و مطالعه رفتار سازه ها در ا ین شرا یط از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و محدود یت فضا، زمان و بودجه و هز ینه بری تحقیقات آزمایشکاهی، این پژوهش با هدف ارائه راهکاری جهت مدلساز ی اجزا محدود ت یرهای با آرماتور خورد ه شده تعر یف شده است . در ا ین مقاله پس از مرور ی بر تحقیقات قبلی، یک الگوریتم جهت تولید منحنی کششی یک المان بتنی باملاحظه پارامترهایی مانند درصد خوردگی آرماتور و رفتار لغزش -چسبندگی و پوشش بتن و مقدار فولاد و ... ارائه می گردد . این الگوریتم قابلیت توصیف رفتار س خت شوندگی کششی را در یک المان بتن مسلح داراست . الگوریتم در یک نرم افزار تحلیل غیر خطی سازه های بتن مسلح (HODA)بکار گرفته شده و از آن برای تحلیل تیرهای بتن مسلح تحت خوردگی یکنواخت آرماتور کششی با درصد های متفاوت که نتایج آزمایشگاهی آن موجود است، استفاده می شود. علاوه بر موارد فوق بقیه فرضیات حاکم بر این تحلیلها، اکثر منابع رفتار غیر خطی در بتن را به نوعی در بر می گیرد . از مدل ه یپوالاست یک بتن مدل ترک پخش شده در مدلساز یها استفاده شده است . مقایسه نتا یج آزمایشگاه ی و تئور ی هماهنگ ی خوب ی را نشان م ی دهد . نتایج این تحقیق در روش اجزا محدود غیر خطی سازه های بتن مسلح، بویژه مدل ترک پخش شده راهگشا بوده و شاید برا ی اولین بار است که رفتار لغزش -چسبندگی در رابطه با مدل ترک پخش شده لحاظ می شود.

نویسندگان

محسنعلی شایانفر

عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت و مشاور مرکز تح

امیر صفیعی

کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران