اثر محلول پاشی سلنیوم و متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان(Ocimum basilicum ) در شرایط تنش شوری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 63

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_170

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثر محلول پاشی سلنیوم و متانول در شرایط تنش شوری بر گیاه ریحان در سال ۹۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بصورت گلدانی و آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد.تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تنش شوری صفر میلی مولار(شاهد:آبیاری با آب معمولی)،۳۰ و ۶۰میلی مولار و سه سطح محلول پاشی بصورت اسپری پاشی شاهد (آب مقطر)،متانول و سلنیوم بود. بر اساس نتایج این پژوهش گیاه ریحان نسبت به تنش شوری در سطح ۳۰ میلی مولار مقاومت داشته اما در سطح ۶۰ میلی مولار با کاهش رشد و عملکرد بیولوژیک مواجه می شود. اثر محلول پاشی سلنیوم بر بهبود صفات مهم مرتبط با عملکرد نسبت به محلول پاشی متانول از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج نشان دهنده همبستگی مثبت و بسیار معنی دار بین عملکرد بیولوژیک و وزن خشک ریشه می باشد همچنین عملکرد بیولوژیک دارای همبستگی مثبت و بسیار معنی داری با صفت ارتفاع بوته و وزن هزار دانه می باشد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی روزرخ

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

شیما علایی

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

آمنه محبی

دانش آموخته گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران