تاثیر محلول پاشی سلنیوم و متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد مرزه Satureja hortensis در شرایط تنش شوری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 46

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_169

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثر محلول پاشی سلنیوم و متانول در شرایط تنش شوری بر گیاه مرزه در سال ۹۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بصورت گلدانی و آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد.تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تنش شوری صفر میلی مولار(شاهد:آبیاری با آب معمولی)،۳۰ و ۶۰میلی مولار و سه سطح محلول پاشی بصورت اسپری پاشی شاهد (آب مقطر)،متانول و سلنیوم بود. اثر محلول پاشی متانول بر ارتفاع گیاه مرزه معنی دار بود و باعث افزایش ارتفاع نسبت به شاهد شد. نتایج مقایسه میانگین به روش دانکن نشان داد محلول پاشی سلنیوم باعث افزایش معنی دار وزن هزار دانه در مقایسه با شاهد شد. همچنین در صفت عملکرد بیولوژیک هر دو نوع محلول پاشی متانول و سلنیوم باعث افزایش عملکرد بیولوژیک در مقایسه با شاهد شدند اما تفاوت این دو محلول پاشی با یکدیگر معنی دار نبود. در مجموع استفاده از محلول پاشی متانول در شرایط تنش شوری بهتر از محلول پاشی سلنیوم می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی روزرخ

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

شیما علایی

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

حسنی همتی

دانش آموخته گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران