تاثیر امواج فراصوت و پرایمینگ قندی در جوانه زنی و محتوای فنول و روتین کل جوانه های سیاه گندم (Fagopyrum esculentum)

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

88

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_165

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر تیمارهای قندی مختلف و امواج اولتراسونیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گندم سیاه (F. esculentum) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه ارومیه انجام گرفته است. فاکتور های آزمایش شامل تیمارهای قندی دو درصد (بدون ترکیب قندی، گلوکز، ساکارز، فروکتوز، مانیتول و مالتو دکسترین) و امواج اولتراسونیک در دو سطح صفر و ده دقیقه می باشد. نتایج نشان داد که اثرات اصلی تیمارهای قندی بر وزن ترو خشک گیاه معنی دار است. بیشترین وزن تر در تیمار شاهد بدون امواج اولتراسونیک میباشد و وزن خشک در تیمار قندی گلوکز بدون امواج فراصوت بودند که اختلاف معنی داری با تیمار شاهد دارند. اثرات اصلی و متقابل تیمارهای قندی و امواج اولتراسونیک هم در سطح یک درصد و هم پنج درصد بر درصد جوانه زنی گندم سیاه معنی دار شد. بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمار قندی مانیتول بدون امواج فراصوت است که با تیمارهای قندی دیگر و همچنین تیمارهای شاهد اختلاف معنی دار از خود نشان می دهد. همچنین اثرات متقابل تیمارهای قندی و امواج اولتراسونیک بر مقدار روتین در سطح یک درصد معنی دار شده است. با توجه به نتایج بیشترین میزان روتین مربوط به تیمار گلوکز بدون امواج فراصوت می باشد. در نهایت اثرات اصلی تیمارهای قندی و امواج اولتراسونیک بر مقدار فنل کل معنی دار شد. بیشترین میزان فنل در تیمارگلوکز بدون امواج فراصوت مشاهده شده که اختلاف معنی داری نسبت به تیمارهای دیگر و شاهد و همچنین نسبت به تیمارهایی که همراه با امواج فراصوت بودند از خود نشان داد.

نویسندگان

فاطمهحسن پور
فاطمه حسن پور

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی، دانشگاه ارومیه

محمدفتاحی
محمد فتاحی

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ایران

بهمنفتاحی
بهمن فتاحی

دکترای علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

زینبعلیزاده
زینب علیزاده

دانشجوی دکتری رشته باغبانی، دانشگاه ارومیه