تاثیر بیوچارهای تولید شده از بقایای گیاهی پنبه و گندم بر غلظت برخی عناصر غذایی پرمصرف آویشن شیرازی در خاک های آهکی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_058

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

تولید موفقیت آمیز گیاهان مستلزم خاک مناسب و وجود مقدار کافی از عناصر غذایی و قابل استفاده گیاهان است. مواد آلی و موادی که برای اصلاح خاک استفاده می شوند می توانند بر غلظت عناصر غذایی در گیاه موثر باشند. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی اثر بیوچارهای تولید شده از بقایای گیاهی پنبه و گندم بر غلظت برخی عناصر غذایی پرمصرف آویشن شیرازی در یک خاک آهکی در شرایط گلخانه ای و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. بیوچارهای گندم و پنبه به ترتیب با آسیاب کردن از کاه و کلش و غوزه آن-ها و بعد از خشک شدن آن ها، با استفاده از کوره در شرایط بدون اکسیژن به مدت ۴ ساعت در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد تهیه شدند. تیمارها شامل شاهد (بدون بیوچار)، ترکیب خاک و بیوچار گندم ۲ درصد، و ترکیب خاک و بیوچار پنبه ۲ درصد بود. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف اثر معنی داری بر غلظت عنصر غذایی پتاسیم ریشه گیاه آویشن شیرازی نداشت. کاربرد بیوچار پنبه باعث افزایش معنی دار جذب عناصر غذایی سدیم (۵۶/۲۵درصد)، کلسیم (۲۴۴/۶۲ درصد) و فسفر (۳۱/۲۵ درصد) در مقایسه با شاهد شد. اما جذب این عناصر غذایی در تیمار بیوچار گندم نسبت به تیمار شاهد از نظر آماری معنی دار نبود. بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار بین عناصر غذایی فسفر با کلسیم (**۰/۹۷۳) ریشه مشاهده شد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از بیوچار پنبه به عنوان یک تیمار برتر می تواند به عنوان یک راهکار اصلاحی مناسب جهت بهبود رشد گیاه آویشن در خاک های آهکی قابل توصیه باشد

نویسندگان

کمال غلامی پور فر

استادیار بخش تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، ایران

سارا فرخ زاده

دکتری اصلاح نباتات، بخش تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، ایران