توسعه مدل دینامیکی وام دریافتی پیمانکار در پروژه های ساخت

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 355

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC16_046

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401

چکیده مقاله:

جریان نقدی منفی در طول پروژه می تواند منجر به ایجاد وقفه در پروژه، افزایش هزینه ها، افزایش زمان اجرای پروژه و حتی خاتمه پیمانگردد. به همین جهت پیمانکاران باید با استفاده ار استراتژی های مختلف، این نقدینگی منفی را جبران کنند. یکی از استراتژی های محتمل،استفاده از تامین مالی موقت یا کوتاه مدت از طریق وام های بانکی است. مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از روی کرد پویایی های سیستم،مدلی جهت بررسی تاثیر وام بر جریان نقدی پروژه های ساخت از دید پیمانکار توسعه دهد. ابتدا با استفاده از منابع مختلف مانند کتاب ها،مقالات و مصاحبه و رسانه های رسمی موسسات مالی، عوامل موثر در استفاده پیمانکار از وام بانکی و تاثیر آن بر جریان نقدی پروژه شناساییگردید. سپس نمودار علت و معلولی مدل ترسیم گردید و در نهایت مدل نهایی انباشت-جریان با استفاده از نرم افزار VENSIM ایجاد شد. یکپروژه نمونه برای بررسی کارایی و عملکرد مدل، توسط مدل شبیه سازی گردید. با استفاده از مدل پیشنهادی، استراتژی های مختلف استفاده ازوام در پروژه تحلیل و تاثیر آن ها بر جریان نقدی پیمانکار در پروژه با یکدیگر مقایسه شد. در نهایت با مقایسه خروجی ها، استراتژی هایمناسب تر برای استفاده از ابزار وام توسط پیمانکار در شرایط مختلف شناسایی گردید.

نویسندگان

علی کاتبی

استادیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

شاهین دبیریان

استادیار، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده معماری و شهرسازی، اصفهان، ایران

مهدی اربطی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت ، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران