اعمال پوشش کامپوزیتی ۳O۲YSZ/Al بر روی اینکونل به روش تف جوشی واکنشی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 46

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISSE22_023

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1401

چکیده مقاله:

پوششهای کامپوزیت زیرکونیای تثبیت شده با ایتریا و آلومنیا ۳O۲YSZ / Al با استفاده از روش لایه نشانی الکتروفورتیک ( EPD ) بر روی زیرلایه آلیاژی اینکونل اعمال گردید. ذرات آلومینیوم و نانو ذرات YSZ برایتف جوشی واکنشی تحت سیکل حرارتی قرار گرفتند به طوری که پس از نگه داشتن پوشش در دمای ۶۹۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت به منظور اکسیداسیون Al و پر کردن تخلخل های پوشش توسط مذابآلومینیوم فرآیند تف جوشی در محدوده دمایی ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴ ساعت انجام شد با توجه به نتایج بدست آماده از آنالیز پراش XRD ، تمام آلومینیوم موجود در سطح اکسید شده و به فاز ۳O۲Al تبدیلشد. همچنین مشخص شد که وجود آلومینیوم در پوشش های تف جوشی شده باعث بهبود پیوند می شود و همچنین انقباض حجمی پوشش را در حین پخت جبران می کند. به منظور بدست آوردن اندازه بلور پوشش هاینانوکامپوزیت ۳O۲SZ/AlY از طریق فرمول شرر محاسبه شد که اندازه متوسط بلورها بعد از تفجوشی در مقیاس نانومتری گزارش شد. و نتایج بدست آمده با نتایج میکروسکوپی الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM مطابقت داشتند.

کلیدواژه ها:

جوشی واکنشی ، لایه نشانی الکتروفورتیک EPD ، YSZ ، ۳O۲lA

نویسندگان

امید خانعلی

دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت

خانعلی نکوئی

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت