مدل ساختاری شاخص های زیست محیطی و سلامت در مدیریت پایدار زنجیره تامین خوراک آبزیان(مطالعه موردی: شرکت تعاونی تولیدی خوراک آبزیان بهدانه شمال)

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

54

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF07_769

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

چکیده مقاله:

زنجیره تامین شبکه مهمی در زیرساخت کسب و کار است. از زنجیره تامین انتظار میرود که محصولات و خدمات صحیح را به موقع و با خصوصیات مورد تقاضا، در مکان صحیح برای مشتری فراهم کند. شرکتها باید با بکارگیری زنجیره تامین پایدار نسبت به بهبود عملکرد زیست محیطی و اجتماعی در کنار عملکرد اقتصادی اهتمام ورزند. هدف از مقاله حاضر تعیین مدل ساختاری شاخصهای زیست محیطی و سلامت در مدیریت پایدار زنجیره تامین خوراک آبزیان در شرکت تعاونی تولیدی خوراک آبزیان بهدانه شمال بوده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش ۱۱۰ نفر از کارکنان و مدیران شرکت تعاونی تولیدی خوراک آبزیان بهدانه شمال در استان مازندران بوده اند که بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه ۸۶ نفر میباشد. یافته های حاصل از آزمون معادلات ساختاری شاخصهای زیست محیطی و سلامت در مدیریت پایدار زنجیره تامین خوراک آبزیان، نشان داده است که مدل از برازش خوبی برخوردار بوده و ضرایب تی و استاندارد متغیرهای فعالیتهای سبز، حمل و نقل و لجستیک، لجستیک معکوس و زنجیره تامین حلقه بسته ، انرژی و تشعشعات ، کالا و خدمات و مدیریت نیز مناسب بوده اند. در پایان نیز پیشنهادات کاربردی مانند استفاده از فناوریهای سازگار با محیط زیست در خصوص سیستمهای آبگیری و انتقال آب برای آبزیان ارائه گردید.

کلیدواژه ها:

شاخص های زیست محیطی و سلامت ، مدیریت پایدار ، زنجیره تامین.

نویسندگان

مریمرمضانپور
مریم رمضانپور

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار - گرایش بازاریابی دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل