تحلیل پایداری چاه نفت سازند آسماری مخزن کوپال

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,439

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPEC02_033

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1391

چکیده مقاله:

تحلیل پایداری چاه، روش ی بر ای بهبود اقتصاد ی عم لیات حفار ی و دور ی از مشکلات ی همچون هرزرو ی گل حفاری و ر یزش د یواره، در ح ین حفار ی و تول ید است . شناخت انواع گس یختگیهای بوجود آمده در د ی واره چاه در تحل یل پ ایداری، اهم یت ز یادی دارد . در این مقاله تحل ی ل پ ای داری چاه نفت، در سازند آسمار ی (میدان نفت ی کوپال )، با استفاده از نرم افزار عدد ی FLAC اطلاعات بدست آمده از نمودارها ی درونچاهیLOG) تخ مین زده شده اس ت . فشار و وزن گل حفاری در آغاز حرکت پلاس ت یک دی واره چاه و همچنین آغاز گسیختگی برشی در دیواره چاه، برای سازند سنگ آهک مخزن به دست آمده است. همچنین تحلیل پ ایداری چاه در امتداده ا ی قائم، تنش افق ی حداقل و تنش افق ی حداکثر، انجام شده اس ت . آغاز حرکت پلاست یک و گس یختگی برش ی در دی واره چاه بر ا ی مقطع سنگ آهک، بترت ی ب در فشار گل(MPa8/23(pcf و 40 (MPa82/31 (pcf4/53 اتفاق می افتد. نتایج نشان م ی دهد، مقدار حداکثر جابجایی در جهت اف ق ی، در هنگام حفا ر ی در امتداد قائم، تنش افق ی حداقل و تنش اف ق ی حداکثر بتر ت ی ب ×10- 55/2 و 5 ×10-5 ،6/1×10-58/5 متر، به دست آم د . بیشترین پ ایداری چاه در امتداد حفار ی قائم است. در شر ایط حفار ی افق ی، حفار ی در امتداد تنش افق ی حد اقل از پا ی داری بی شتری برخوردار است . همچنین بررس یها نشان داد حفا ر ی در امتداد تنش اف ق ی حداقل، کمترین گس یختگی برش ی را ایجاد م ی کند. در نهایت گسیختگی کششی در امتداد تنش افقی حداکثر بوجود می آید

نویسندگان

احسان کوچکی

کارشناس ارشد مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته

کامران گشتاسبی

استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس

مصطفی شریف زاده

استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ohen Henry A., "Calibrated wireline mechanical rock properties model for ...
  • I8I شعبانی، شیروان، ارزیابی پتروفیزیکی چاه شماره 39 کوپال، گزارش ...
  • Wiprut D.J., Zoback M.D., "High horizontal streSS in the Visund ...
  • Tixier M. P., Loveless G.W., Anderson R.A., "Estimation of Formation ...
  • Darshan k. Sethi, "Well log application in rock mechanics", SPE ...
  • Rahim Zillur, Y.Al-Qahtani Mohammed, Aramco Saudi., Goodman [5] Harvey., Hilarides ...
  • نمایش کامل مراجع