ارائه مدل ترکیبی زنجیره تامین ناب، چابک، تاب آور و پایدار LARS با در نظرگرفتن هم افزایی ها و ناسازگاری های الگوواره ها (مطالعه موردی: صنعت انرژی هسته ای ایران)

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

59

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_1236

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

مدیریت زنجیره تامین فرایند برنامه ریزی، پیاده سازی و کنترل موثر عملیات زنجیره تامین و همچنین روشی موثر در حفظ مزیت رقابتیو بهبود عملکرد شرکت هاست که به عنوان عاملی حیاتی برای رقابت پذیری سازمان ها در نظرگرفته می شود. تنوع تقاضای مشتریان وجهانی شدن بازار ها از یک سو، همچنین تمرکز تولید کنندگان بر افزایش بهره وری و استفاده از ظرفیت های برون سازمانی از سوی دیگر،منجر به افزایش قابل توجه اجزای زنجیره های تامین شرکت ها (مشتریان تامین کنندگان و توزیع کنندگان) گردیده و این موضوع برپیچیدگی زنجیره تامین و مدیریت آن افزوده است. پیچیدگی زنجیره های تامین امروزی، عملکرد مناسب آنها را به یک چالش جدید تبدیلنموده است. الگوواره ناب، چابک، تاب آوری و پایدار الگوواره های هستند که با هدف ایجاد بهبود در عملکرد زنجیره تامین گردیده و بکارگیریآنها، می تواند در حل مساله بهبود عملکرد زنجیره تامین پیچیده سازمان های امروزی، کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر بررسی ارائه مدلترکیبی ناب، چابک، تاب آور و پایدار LARS با در نظرگرفتن هم افزایی ها و ناسازگاری الگوواره ها می پردازد که به نحوه ارتباط بین اینالگوواره را در بهبود عملکرد زنجیره تامین نشان داده و به مساله روش پیاده سازی الگوواره ترکیبی LARS پاسخ می دهد. نتایج نشان دادکه بسیاری از اقدامات الگوواره های چهار گانه در زنجیره تامین صنایع انرژی اتمی از قابلیت بکارگیری مناسبی برخوردار نبوده می بایستبارفع موانع پیاده سازی آنها زمینه بکارگیری الگوواره های ترکیبی را ایجاد نمود. همچنین برخی از اقدامات الگوواره ها منجربه ناسازگاریبین آنها شده و لذا در بکارگیری همزمان آنها می بایست این موضوع مورد توجه قرار گرفته شود.در این پژوهش، الگوواره های ناب، چابک،پایدار و تاب آور، به ترتیب دارای بیشترین اثر کل بر بهبود عملکرد زنجیره تامین می باشند، چگونگی ارتباط بین اقدامات این الگوواره ها،نشان می دهد که برخی از اقدامات الگوواره ها با اولویت پایین تر در بهبود LARS عملکرد زنجیره تامین، به پیاده سازی اقدامات الگووارههای با اولویت بالاتر کمک می کند.

نویسندگان

رضاحبیب اله گرمابکی
رضا حبیب اله گرمابکی

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران- استادیار، مرکز علمی تقدیس، تهران، ایران