بررسی نقش عملکرد کسب و کار بر هماهنگی میان واحدها ی سازمانی در شهرداری نی ریز

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 285

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_1198

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

در دنیای پر رقابت امروز بازار یابی و فروش محصولات نقش مهمی در موفقیت بنگاه ها و سودآوری شرکت ا یفا می کند. بنابراین لازم است تا نقشهر یک از این واحدها در بهبود عملکرد تجاری شرکت مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. در این تحقیق طبق مدل مفهومی ارائه شده که بر اساس مدل تریلوو همکارانش (۲۰۰۹) می باشد به بررس ی نقش عملکرد کسب و کار بر هماهنگ ی میان واحد های سازمانی (مطالعه مورد ی: شهرداری نی ر یز) پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که میان متغیرهای چگونگی توزیع قدرت تصمیم گیری میان واحدهای خدمات شهر ی باعملکرد تجاری شرکت، ایجاد ارزش برای مشتریان، همکاری میان واحدهای خدمات شهری ، تعامل میان واحدهای خدمات شهری و فرهنگ مشتری مداری رابطه ی معنی داری وجود دارد. همچنین میان متغیرهای همکاری میان واحدهای خدمات شهری ، تعامل میان واحدهای خدمات شهری و فرهنگ مشتری مداری با ایجاد ارزش برایمشتریان رابطه ی معنی داری وجود دارد. یافته های تحقیق، همچنین نشان داد که بین چگونگی توزیع قدرت تصمیم گیری میان واحدهای خدمات شهری با وضوح نقش های عملیاتی خدمات شهری رابطه ی معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین چگونگی توزیع قدرت تصمیم گیری میان واحدهای خدمات شهری با ایجاد ارزش برای مشتریان بوسیله، همکاری میان واحدهای خدمات شهری ، تعامل میان واحدهای خدمات شهری ، فرهنگمشتری مداری و وضوح نقش های عملیاتی خدمات شهری و رابطه بین چگونگی توزیع قدرت تصمیم گیری میان واحدهای خدمات شهری با عملکرد تجاری شرکت، بوسیله ایجاد ارزش برای مشتریان تعدیل می گردد. نتایج این تحقیق، همچنین نشان داد که بین ایجاد ارزش برای مشتریان با عملکرد تجاری شرکت رابطه ی معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

ایجاد ارزش برای مشتری ، وضوح نقش های عملیاتی خدمات شهری ، فرهنگ مشتری مداری ، همکاری بین واحدهای خدمات شهری ، تعامل بین واحدهای خدمات شهری

نویسندگان

حسین گلستانی

کارشناس ارشد درآمد شهرداری نی ر یز