شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت دانش با بهره گیری از تکنینک دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL) (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری شهرستان های کهگیلویه،لنده چرام و بهمئی)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 178

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_1187

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت دانش با بهره گیری از تکنینک دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL) (مطالعه موردی:کارکنان شهرداری شهرستان های کهگیلویه،لنده چرام و بهمئی) بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری شهرستان های کهگیلویه،لنده چرام و بهمئیبه تعداد ( ۳۶۰ ) بود و حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران شامل ( ۱۸۶ ) مشخص شد. روش تحقیق از نوع همبستگی و روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. ابزار مورد مطالعه در این تحقیق شامل پرسشنامه( ۳۱ ) گویه ای مدیریت دانش بوکوتیز و ویلیامر ( ۱۹۹۹ ) و تکنیک دیمتل بود. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که در این ساختار به طور قطع تاثیرگذارترین عامل بر یادگیری دانش (A۳) و بهینه دانش (A۷) و عوامل دیگر به ترتیب به لحاظ ازدیاد تاثیرگذاری و کاهش تاثیر پذیری تولید دانش (A۱)، تثبیت دانش (A۶)، بکارگیری دانش (A۲) و تسهیم دانش (A۴) می باشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، تکنیک فازی دیمتل شهرستان کهگیلویه ، شهرستان لنده ، شهرستان چرام ، شهرستان بهمئی

نویسندگان

حکیمه رفیعی

کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرائی، گرایش مدیریت اجرائی، دانشگاه اسلامی واحد دهدشت، ایران

مهران پورحقیقی

دانشجوی کارشناسی، رشته حقوق، گرایش حقوق، دانشگاه پیام نور واحد دهدشت، ایران