بررسی رابطه بین اثربخشی سیستم کنترل داخلی و دقت پیش بینی جریانات نقدی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_0022

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اثربخشی سیستم کنترل داخلی و دقت پیش بینی جریانات نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران پرداخته است. نمونه مورد مطالعه شامل ۱۹ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره پنج سالهبر اساس صورت های مالی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ شرکتهای مورد مطالعه بود. این پژوهش شامل یک فرضیه می باشد؛ متغیر اثربخشی سیستم کنترلداخلی به عنوان متغیر مستقل و دقت پیش بینی جریانات نقدی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی ها و نسبت جاریبه عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدهاند. در پژوهش حاضر با اتکا بر مطالعه بادرتسچر و همکاران برای اندازه گیری اثربخشی سیستم کنترلداخلی از تعداد بندهای گزارش حسابرس مستقل استفاده شده هست. پس از جمع آوری داده و مرتب کردن داده ها در Excel جهت آزمون فرضیه پژوهشاز نرم افزارهای Eviews و برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه از مدل رگرسیونی و روش داده های تابلویی استفاده شده است. در کل نتایج آزمون فرضیهنشان دهنده ارتباط معکوس و معنی دار بین اثربخشی سیستم کنترل داخلی و دقت پیش بینی جریانات نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.

کلیدواژه ها:

اثربخشی سیستم کنترل داخلی ، دقت پیشبینی جریانات نقدی ، بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

حمیدرضا عزیزی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایران

زهره نوروزی

کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایران