بررسی ارتباط و تاثیر هوش هیجانی بر میزان پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان آستانه اشرفیه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 260

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOEM04_011

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط و تاثیر هوش هیجانی بر میزان پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان آستانه اشرفیه در سال ۱۴۰۰ انجام شده است. این پژوهش بر مبنای هدفش از نوع پژوهشهای کاربردی میباشد و جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان آستانه در سال ۱۴۰۰ می با شد که تعداد ۳۴۱ نفر بر ا ساس نمونه گیری د سترس و با ا ستفاده از جدول مورگان برای این پژوهش انتخاب شدند و به پر سشنامه های هوش هیجانی پاسخ دادند. برای بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از معدل دو نیمسال آنان استفاده شد. نتایج با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS تحلیل شد و نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی (sig=۰/۰۰۰ r=۰/۵۸۹)، بین ارزیابی هیجان با پیشرفت تحصیلی (r= ۳۹۳/۰)، بین بهره برداری هیجان با پیشرفت تحصیلی (r= ۳۸۳/۰) و بین تنظیم هیجان با پیشرفت تحصیلی (r= ۴۰۸/۰) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگر سیون ن شان داد که هوش هیجانی ۰/۳۱ در صد و تنظیم هیجانی ۰/۲۲ تغییرات پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کند. میزان Fمشاهده شده برای متغیر پیش بین در سطح ۰۵/۰ معنادار است.با توجه به نتایج می توان اذعان داشت که مبحث هوش هیجانی و خودکارآمدی، از عوامل سازنده یک جامعه می باشد که به خصوص در بحث پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور باید توجه ویژه ای به آن گردد.

نویسندگان

فائزه نیک قلب کورنده

دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه غیر دولتی قدیر لنگرود